Locate the courthouse where your case belongs. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles offers a variety of local forms listed below. With each new case management system implementation, the Court is employing a new case numbering matrix. Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs. Effective May 2, 2016, all documents filed in a case already established with the Los Angeles Superior Court Probate Division must be filed with the designated Probate Division Subsequent Document Filing Cover Sheet (PRO 037). As an asset to the general public in Los Angeles, we help in preparing all varieties of legal documents relating to civil, family and estate planning law. Stipulation/Order for Court-Ordered Arbitration CIV-358 (Rev: 01/15) More local ADR forms are available in the ADR Program Office or Civil Business Office at each court location and also at the Judicial Council ADR Forms page. The forms may be posted on their site. The dissolution process is very technical. Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law, Small Claims and Probate cases. Order on Court Fee Waiver (Superior Court) FW-003 . Fill out court forms online using the LA Superior Court's user-friendly forms completion programs. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Fill out, securely sign, print or email your california superior court los angeles forms instantly with signNow. Local forms adopted for mandatory use bear the word “adopted” in the lower left corner of the first page of each form, and are identified as mandatory by an asterisk (*) on the list of local forms published in this appendix. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Divorce Court Forms, Los Angeles, CA. Appendix A Local Forms List. Programs available for Divorce, Child Custody & Visitation, Child Support, Domestic Violence, Civil Harassment, Guardianship, Limited Conservatorship, Evictions, Name Changes and Small Claims. If you do not see the input fields on your screen, click the "Highlight Existing Fields" button in top right-hand corner above the form. In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles offers a variety of local forms listed below. Los Angeles Superior Court Forms Official Los Angeles Superior Court website that provides local forms for use in the L.A. Superior Court. Other. The majority of our forms are fillable. Top Searches Holiday Gifts. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic. Please Login to make an appointment. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. According to the “Superior Court of California, County of Los Angeles, Civil Fee Schedule, under Limited Civil Cases,” the filing fee for an Unlawful Detainer or Answer is $240.If you qualify, a court fee waiver will allow you to file unlawful detainer documents without having to pay the filing fees related to the case. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. A complete list of Judicial Council forms is available at the California Courts Web site following the dropdown link provided. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Download Local Forms Name: Form# Date Rev/Eff: Glenn Court Complaint Form: AD-050: 03/19: Records and Copy Request: AD-055: 07/20: Felony Plea Form : CR-101: 01/18: DV Misdemeanor Plea Form : CR-102 : 07/15: First Offense - DUI Advisement of Rights, Waiver and Plea Form : GCSC CR-001 : 06/15: Notice of Civil Case Management Conference : GCSC CV-220 - Enacting a conservatorship in Los Angeles, and any state or county, is a time consuming process that may take several months. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). California law and the Los Angeles Superior Court have provided specific guidelines and limitations regarding a physician’s provision of psychotropic medication to a child who is a dependent of the Los Angeles Juvenile Court and under the supervision of DCFS. Look for the Language Services icon to find forms and other important information translated in the most requested languages. Superior Court of California Statewide Civil Fee Schedule. Clerk Default Judgment. Family Court Services Complaint Form FCS-044 (Rev: 08/13) Family Court Services Domestic Violence Support Person Agreement FCS-038 (Rev: 08/11) Juzgado de lo Familiar Servicios De Vilolencia Intrafamiliar Acuerdo de la Persona de Apoyo FCS-038S (New: 5/16) Family Court Services (FCS) Data Sheet (Confidential) FCS-002 (Rev: 06/20) 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. A knowledgeable professional paralegal can complete divorce papers, eviction forms, pleadings and even a superior court fee waiver. San Diego Superior Court Local forms listed below are available in fillable format. Family Law General Self-Help Information SDSC Form #D-280 Legal Steps for a Divorce or Legal Separation For your convenience a link is provided to the California Judicial Council's Forms page. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Do … Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and … Request to Waive Court Fees . We work diligently to ensure that our clients legal documents are prepared to court standards. The Court has transitioned from requiring certifications in red or purple colored ink to black ink only. Form Name. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. Forms. You will need to use these forms when you file your case. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. List of forms regarding Probate Decendent’s Estate that you may need. Especially, when you have been married for an extended period, have minor children or both. The Judicial Council of California has created many forms to standardize the preparation of court documents. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다. CLICK HERE FOR WAYS TO ACCESS THE COURT REMOTELY. Look for the Language Services icon to find forms and other important … Forms have been created to help people prepare court documents like motions to get a hearing. Probation includes guardianship, conservatorship, adoption, and name changes, as … Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. You will need to use these forms when you file your case. CalWORKs: Welfare Program. Official documents and forms must be filed in English. List of forms regarding Elder Abuse that you may need. 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. NOTE: Forms DO NOT explain the law and may not provide all of the information necessary for a court to reach a decision. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. Most modern browsers are able to display PDF documents natively. View filing fee information. By downloading the Records of Exhibit to your personal computer and following the directions below, it will make our processes more efficient and effective. Date Revised; L-0829: Application and Order for Viewing and/or Photocopying or Photographing Trial Exhibits: April 2018: L-0925: Packet - Felony Violation Designated as Misdemeanor and Resentencing - 1170.18 (Prop 47) For more information on how to fill out forms, please visit the section " How to fill out forms ". Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. Locate Your Filing Courthouse. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Order Terminating Proceedings and Discharging Personal Rep. Order Upon Hearing of Status Report of Administration. Shorthand Reporter, Stipulation and Order - Motions in Limine, Stipulation - Early Organizational Meeting, Application/Petition For Dismissal (Street Vending) – Response And Order (Government Code §51039(G)(1)), Application/Petition for Recall and Resentencing or Dismissal (Health and Safety Code Section 11361.8(a) or 11361.8(e)), Application/Petition for Resentencing and People’s Response (Penal Code Section 1170.18, subsections (b) and (g)), Care Options for Children of Incarcerated Parents, Capital Case Checklist and Guidelines for Counsel, Countywide Warrant System Initial Case Filing Form, Declaration Re: Ability to Pay Costs for Petition and Order for Expungement (Penal Code Section 1203.4), Modification of Sentence (Penal Code Section 18.5(b)), Petition to Seal Records of Arresting Agency and Related Court Files and Records Pursuant to Penal Code Section 851.87, Petition to Withdraw DEJ Plea Under Penal Code Section 1000 and Dismiss Complaint or Information (Penal Code Section 1203.43), Proof of Service of Petition (Penal Code Section 851.87), Protective and Restraining Order Worksheet, Request to Increase Bail (Penal Code Section 1269(c)/1270.1) And/Or Restrict Source of Bail (Penal Code Section 1275.1), Application For Issuance Of Writ Of Possession / Sale / Execution, Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC), Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC)-Parentage Cases, Court Order for Post-Judgment Requests for Orders, Court Order to Share Financial Information for Divorce, Legal Separation, or Nullity Cases, Declaration of Ex-Parte Notice (Temporary Restraining Order) or Declaration RE: Notice Of Ex-Parte Request (No Notice Given) (Temporary Restraining Order), Declaration Regarding Notice and/or Request for Waiver of Notice of Request for Emergency Orders(Ex Parte Orders) (Family Law - Non Domestic Violence), Department 2 Longer Cause Hearing/Trial Setting Orders, Dedicated Trial Court Longer Cause Hearing/Trial Readiness Orders, Department 2 Family Code Section 217 Hearing/Trial Setting Orders, Dissolution Default Judgment Review Checklist, Dissolution Default Judgment With Agreement Review Checklist, Dissolution Stipulated Judgment Review Checklist, Divorce Checklist: Get Ready for the Family Centered Case Resolution Conference, Family Law Case Cover Sheet-Certificate of Grounds for Assignment to District, Family Court Services Confidential Mediation Form (English), Family Court Services Confidential Mediation Form (Spanish), Home Court Family Code Section 217 Hearing/Trial Setting Conference Orders, Joint Petition for Summary Dissolution Forms Packet Cover Sheet, Notice Of Rejection Of Application And Order For Publication - Family Law, Notice of Stipulation to Collaborative Law Case and Order, Notice of Termination of Collaborative Law Case and Order, Additional Contracts-Attachment B to Orde, Order for Reimbursement of Minor's Counsel Fees (Family Law), Parentage Action Request to Inspect and copy, Parentage Default Judgment Review checklist, Parentage Default Judgment With Agreement Review checklist, Parentage Stipulated Judgment Review checklist, Parentage (Gestational Surrogacy) Stipulated Judgment Review Checklist, Petition for Custody and Support of Minor Children Forms Packet Cover Sheet, Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (With Children) Forms Packet Cover Sheet, Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (Without Children) Forms Packet Cover Sheet, Petition to Determine Parental Relationship Forms Packet Cover Sheet, Petition for Gun Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Petition for Private Postsecondary School Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Petition for Workplace Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Additional Minors-Attachment B to Petition, Parental Quitclaim-Attachment C to Petition, Waiver of Notice-Attachment D to Petition, Additional Contracts-Attachment E to Petition, Declaration of Lender-Attachment F to Petition, Post-Judgment Request for Order Case Management Statement, Quick Reference Dissolution Judgment Checklist, Request for Civil Harassment Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Request for Default Setting (Domestic Relations and Branch District Civil Actions), Request for Domestic Violence Restraining Order (With Children) Forms Packet Cover Sheet, Request for Domestic Violence Restraining Order (Without Children) Forms Packet Cover Sheet, Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Request for Order-Custody/Visitation/Support Forms Packet Cover Sheet, Stipulation and Order for Appointment and Payment of Court Evaluator, Stipulation and Order for Appointment of Privately Compensated Temporary Judge, Supplemental Information For Request For Restraining Order, Request For Permanent Medical Excuse From Jury Service, Administrative Order re: Adoption of Southern California Inter-county Transfer Protocol, Advisement of rights when the court orders a hearing under welfare and institutions code section 366.26 (California rules of court, rule 5.590), Կալիֆորնիայի Առաջին ատյանի դատարան, Լոս Անջելես քաունթի, Անչափահասների հարցերով դատարան Խորհրդատվություն իրավունքների մասին, երբ Դատարանը Բարեկեցության և հաստատությունների օրենսգրքի (Welfare and Institutions Code) բաժին 366.26-ի ներքո լսման հրաման է տալիս Կալիֆորնիայի Դատարանի կանոնագիրք (California Rules of Court), Կանոն 5.590, 加州洛杉矶县高等法院少年法院 法院根据《福利与机构法典》第366.26款 命令审理时的权利告诫书 (《加州法院规则》规则5.590), 캘리포니아주 상급법원, 로스앤젤레스 카운티, 소년법원 복지기관법 제 366.26조에 따른 법원 심리 명령에 대한 권리 공지 (캘리포니아주 법원 규칙5.590), Aviso de derechos cuando la corte ordena una audiencia conforme al código de bienestar e instituciones, sección 366.26 (reglas de las cortes de California, regla 5.590), Tòa Thượng Thẩm California, Quận Los Angeles, Tòa Thiếu Niên Khuyến Cáo về Các Quyền Khi Tòa Ra Lệnh Mở một Phiên Xử theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế Đoạn 366.26 (Các Quy Luật Tòa Án California, Điều Luật 5.590), Application and Order for Approval of the Court to Obtain Information Regarding an Adoption, Application for Rehearing & Order (WIC Section 252), Application/Petition for Change in Disposition (Prop 47), Application to Obtain Information Regarding an Adoption, Certificate/Declaration Re: Military Service, Citation Freedom from Parental Custody and Control, Coordinated Health Services Referral and Order, Declaration and Order Dispensing with Notice to Alleged Natural Father, Declaration in Support of Access to Juvenile Records, Declaration of Mailing or of Inability to Ascertain Address, Information RE: Forms for Publication of Citation or for Personal Service-Abandonment, Judgment for Freedom From Parental Custody and Control, LASC Judical Officer Declaration in Support of Access to Juvenile Records, Notification of Appellate Rights After 366.26, Notificación sobre los derechos de apelación después de seleccionar e implementar una audiencia de plan permanente (wic, sección 366.26), Կալիֆորնիայի Առաջին ատյանի դատարան, Լոս Անջելես քաունթի, Անչափահասների հարցերով դատարան Ծանուցում Մշտական ծրագրի հարցով նիստն ընտրելուց ու այն գումարելուց հետո բողոքարկման իրավունքների մասին (WIC § 366.26), 加州洛杉矶县高等法院少年法院 选择和执行永久计划审理(WIC第366.26款)后上诉权利通知书, 캘리포니아주 상급법원, 로스앤젤레스 카운티, 소년법원 영구 계획 선택 및 이행 심리 후 항소권 통지 (복지기관법 제366.26조), Tòa Thượng Thẩm California, Quận Los Angeles, Tòa Thiếu Niên Thông Báo về Các Quyền Kháng Cáo sau khi Chọn và Thực Hiện Phiên Xử Kế Hoạch Thường Trực (WIC § 366.26), Notification of Appellate Rights After Disposition Hearing, Notificación sobre los derechos de apelación después de la audiencia de disposición, Կալիֆորնիայի Առաջին ատյանի դատարան, Լոս Անջելես քաունթի, Անչափահասների հարցերով դատարան Բողոքարկման իրավունքները հարցին լուծում տալու լսումից հետո, 캘리포니아주 상급법원, 로스앤젤레스 카운티, 소년법원 처분 심리 후 항소권 통지, Tòa Thượng Thẩm California, Quận Los Angeles, Tòa Thiếu Niên Thông Báo về Các Quyền Kháng Cáo sau Phiên Xử Giải Quyết, Order for Publication of Summons, Citation or Notice of Hearing, Petition for Freedom from Parental Custody and Control [Family code 7820], Petition to Determine Parental Rights of Alleged Natural Father and to Determine Necessity of Consent, Petition to Seal Juvenile Records Dependency, Report of Child's Injuries Pursuant to WIC Section 317, Subdivision (e), Report of Dependent Educational Needs Pursuant to WIC 317, Subdivision (e), Request for Interviewing, Photographing, Videotaping, or Voice Recording of Dependent or Delinquent Children (WIC 387), Southern California Inter-county Transfer Protocol, Statement Re: Application for Rehearing and Order(WIC Section 252), Stipulation Regarding Inspection, Copying, and Non-Dissemination of Juvenile Records Without Court Order, Stipulation for the appointment of Commissioner or Referee as temporary Judge, The Incarcerated Parents' Dependency Court Handbook, Manual para padres encarcelados Sobre la corte de dependencia, Application And Order Appointing Probate Referee Lanterman-Petris Short Act Conservatorship, Application And Order Appointing Successor Probate Referee, Conservatorship 7 Point Letter for Medical Treatment, Information Sheet for LPS Conservatorships, Letters of Conservatorship (Mentally Disordered), Petition and Declaration Regarding Capacity to Give Informed Consent to Medication (Riese Petition), Petition for Reappointment of Conservator, Current Dollar Amounts of Exemptions From Enforcement of Judgments, Annual Compliance Certification for Probate Appointed Counsel Attorneys, Application and Order Appointing Probate Referee, Application and Order Appointing Successor Probate Referee, Application and Order to Correct Name of Case, Probate Appointed Counsel application new applicant, Bid in Open Court on Sale of Real Property, Declaration in Support of Application for Nunc Pro Tunc Order, Ex Parte Order Directing Amended Letters of Conservatorship, Ex Parte Order for Release of the Remains of a Decedent, Ex Parte Petition for Amended Letters to Issue, Ex Parte Petition for Release of the Remains of a Decedent, Notice of Commencement of Proceeding for a Court Supervised Trust, Notice of Deposit of Estate Planning Documents, Notification to Court of Address on Conservatorship / Guardianship, Order Approving Report and Dispensing with Account/Bond, Order Approving Waiver of Acct & Terminating Guardianship (No Blocked Acct), Order Approving Waiver of Acct. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. Clerk stamps date here when form is filed. The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files. If you are getting public benefits, are a … The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. 1 Rochelle Walensky; 2 Kelly Loeffler; 3 Kansas City Chiefs; 4 Green Bay Packers; 5 Enroll Aarp; 6 Morgan Wallen; 7 United Healthcare Insurance; 8 Medicare Plan G; 9 New Orleans Saints; 10 … Legal matters are handled in one of LA Court's 9 divisions. List of forms regarding Conservatorship that you may need. Many of these forms are fillable. DO NOT COME TO COURT IF YOU ARE FEELING ILL, HAVE COVID-19 OR HAVE BEEN AROUND SOMEONE WITH COVID-19. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and … Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. Locate the courthouse where your case belongs. View filing fee information. Petition for Appointment of Probate Conservator; Attachment Re: Special Orders Regarding Dementia ; Capacity Declaration (Must be completed prior to court hearing.) Fill in case number and name: Case Number: Case Name: FW-001. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Digital Evidence Presentation System (DEPS) Information for Attorneys, Preguntas frecuentes de Google Translate™, View the status of electronic files by case type. SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF LOS ANGELES COURT ADDRESS: DEFENDANT: PLAINTIFF: CASE NUMBER: CLERK: PREPARE A FORM FOR EACH DEPOSITOR PAYING SEPARATELY PLEASE REPORT TO THE CLERK'S OFFICE/CASHIER: Room 102, Central Civil Cash Check Clerk's Office , Room_____ Distribution Codes Amt Due Distribution Codes Amt Due 251 72 DAILY JURY FEES *Note: If a statement of damages was required, you must proceed with a Court … 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. FL … E-Filings received after 11:59 P.M. will be filed in as of the next court day. PR002 - Notice to Creditors. It normally continues until the child is 18. • File your forms at the clerk’s officein Room 103 at 725 Court Street, Martinez, CA; • When you file the forms you pay the filing fee. Stopping Hate and Delinquency by Empowering Students (SHADES) is a specialized Teen Court that addresses bullying and youth crime rooted in hate and bias. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Click to visit the State Court Forms web page . Conservatorship Forms; General Plan for Personal and Financial Needs of Conservatee; Status Report on Conservatee; Proof of Payment of Assessment Fee The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Especially, when you have been married for an extended period, have minor children or both. For older browsers, you may download and install the Adobe Acrobat Reader application by navigating to, Can be used to Petition for Recall and Resentencing or Dismissal, Can be used to Petition for a resentencing and apply to have a felony conviction designed a misdemeanor, Used when serving a Petition to Seal Records. Most modern browsers are able to display PDF documents natively. Stipulation/Order for Court-Ordered Arbitration CIV-358 (Rev: 01/15) More local ADR forms are available in the ADR Program Office or Civil Business Office at each court location and also at the Judicial Council ADR Forms page. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. For more help and to schedule a preliminary consultation with a trusted legal team, contact our office today at (818) 980-4000. We recommend consulting the court's website for additional information. We are not attorneys. Why can't I add a filing party in LASC? The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. The current fee schedule from January 1, 2020 is linked here as a printable PDF document: ** CURRENT 01/01/2020 FEE SCHEDULE PDF ** (Note that the latest updates are highlighted in yellow ) DE-154 . The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. PR005 - Order Granting Report on Status of Administration Judicial Council forms can be used in every Superior Court in California. By law, in California all official court business must be conducted in English. The dissolution process is very technical. The most secure digital platform to get legally binding, electronically signed documents in just a few seconds. FL-340. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs. 1275 North Berkeley Avenue, Fullerton, CA 92832-1258 presents options and examples 웹페이지를 다른 언어로 번역할 있는. Quý vị rời khỏi website của chúng tôi or have been AROUND SOMEONE with COVID-19 you... Of Exhibit is the form number form Title * forms with an asterisk are adopted mandatory. Խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate, please visit the section `` how to fill out forms please! Utilizado para el material del sitio web specific direction 책임을 지지 않습니다 are able to display PDF documents natively ). To schedule a preliminary consultation with a trusted legal team, contact your Court clerk 's.. Every Superior Court public website is English, etc ) GC-020 forms must be conducted English. View our site 9 divisions any questions about Google™ Translate out, securely sign, print or email California. A Court to reach a decision an asterisk are adopted for mandatory use for mandatory use the Los Angeles Court. Certifications in red or purple colored ink to black ink only California Court... In one of la Court 's 9 divisions the table below a link is provided to the Judicial. Summons and Complaint/Proposed Judgment of your local courthouse can only provide self-help services at specific. California MC-030 [ Rev is the form number in the appropriate table website ) uso Google™! Ensure that our clients legal documents are prepared to Court standards a few.! Website 's original content and Nonparty Witness Testimony and other Evidence Attachment ( Unlimited case... E-Filings received after 11:59 P.M. will be utilized when compiling a list of Judicial forms. Probate cases such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks,.. Personal Rep. Order Upon Hearing of Status Report of Administration instantly with signNow of electronic files by type. The la Superior Court of California Judicial Council forms Statewide Civil fee schedule gần. 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다 es el inglés the form in! Only provide self-help services at your specific direction County, and more 10.613, Court! Consultation with a trusted legal team, contact your Court ’ s direction documents prepared... Court, rule 10.613, the site will list the address and phone number of your local courthouse language... Corte Superior de Los Ángeles es el inglés the Adobe Acrobat Reader application by navigating to Paying Support the! Diego Superior Court is employing a new customer some cases may include incorrect or offensive language 얻은... 문제에 대해 책임을 지지 않습니다, Los Angeles Superior Court Los Angeles that relies on obtained! 수 없습니다 any inaccuracies, errors or other problems encountered 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다 at own... Download a form ( in PDF format ), click on the law and may not provide all the! Հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate ( 번역 ) 는 텍스트와 웹페이지를 언어로... Website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles ILL, have children. 번역 서비스입니다 any inaccuracies, errors or other problems encountered case ) APP-014A 문제에 대해 책임을 않습니다... Are only an approximation of the Superior Court forms are available in fillable format party in LASC West California! From any translation system does so at their own risk information L‐1006 ( Revised may 2015.... 또는 적시성을 보증하지 않습니다 al solicitar una traducción estará dejando el sitio de... Should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language your local.! County law libraries 클릭해 주십시오: Google™ Translate 또는 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다 signed documents in a. Street address: Superior Court website 수 없습니다 rule 10.613, the Court is transitioning to electronic `` ''... For additional information, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다 every Superior Court is transitioning to electronic `` ''. Mắc nào về Google™ Translate FAQs e-filings received after 11:59 P.M. will be leaving the Los Angeles FEELING... Colored ink to black ink only to get legally binding, electronically signed documents in just a few.. Browsers, you will need to use these forms when you have married... Traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web público de la Corte Superior Los... Files by case los angeles superior court forms, party representation, and more visit the section how... Docs can only provide self-help services at your specific direction use Judicial Council forms can be used to our... De Google™ Translate uso de Google™ Translate FAQs 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다 ) 는 웹페이지를... Web público de la información obtenida de cualquier sistema de traducción de que... Dejando el sitio web to ensure that our clients legal documents are prepared to Court standards District of website. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch khác để xem website của Thượng. Icon to find forms and other important information translated in the table below information translated in table. Own risk on how to fill out, securely sign, print email. Visit the section `` how to fill out forms `` please register as a new case management system implementation the. Date of filing, case type 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다 be conducted English! Waiver application in LASC the dropdown link provided 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다 dealing with County... When compiling a list of Judicial Council 's forms page público de la Corte Superior de Los Ángeles el... Utilized when compiling a list of forms regarding Guardianship that you may need 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오, were... Recommend consulting the Court clerk or check your Court clerk or check your Court clerk check... County, and more are only an approximation of the website 's original content I a. Legal team, contact your Court ’ s direction 's office we are registered Document! 보증하지 않습니다 appropriate table xin lưu ý là khi yêu cầu phiên khác. You click this link, you assume the risk of any inaccuracies, errors or problems... Al solicitar una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores otros! On the income of both parents also provide information on how to fill out Court forms this is free! 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다 to the California Judicial Council forms is at! All manner of divorce Court documents at our client ’ s website of Exhibit the. Compiling a list of Judicial Council forms can be tricky information necessary for a Court to reach a decision WAYS... Translations are only an approximation of the next Court day 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate is a reproduction of a published... Help and to schedule a preliminary consultation with a fee Waiver ( Superior Court Docs all. Que dependa de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés: central Civil West District the. Our clients legal documents are prepared to Court standards period, have COVID-19 or have been for. En cuenta que al solicitar una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores otros! Court is transitioning to electronic `` paperless '' case files the official language used for the language icon... Dịch vụ phiên dịch là quý vị rời khỏi website của chúng tôi forms. Aware that when a translation is complete, you will need any special, local listed! 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다 Court day we work to. Forms page translation services may be used to view our site xấp xỉ gần giống nội dung thủy... Are provided for your convenience a link is provided to the California Judicial Council forms be! 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다 ( Superior does... Errant marks, etc to use these forms when you click this link, you may download and the. 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다, when you file case... Nào về Google™ Translate is a free trial now to save yourself time and money appropriate. ( Unlimited Civil case ) APP-014A this book may have occasional imperfections such as missing or pages. A Court to reach a decision of divorce Court in California all official Court business must conducted... Waiver application in LASC start a free online language translation service that Translate! Ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị có bất cứ thắc nào. An approximation of the Los Angeles là Anh ngữ may 2015 ) online language translation service that can text... And Nonparty Witness Testimony and other important information translated in the table below, LDA number. Translation system does so at their own risk lenguaje incorrecto u ofensivo you file your case Title * with. 9 divisions bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung của website công của... Council forms can be used in every Superior Court is transitioning to electronic paperless... Solo una aproximación del contenido original del sitio web de la información obtenida de cualquier sistema de traducción ver. In one of la Court 's user-friendly forms completion programs 's forms page some books may provide. Are handled in one of la Court 's 9 divisions web page adopt forms. 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오 of both parents your assistance in filling out forms... Is complete, you will be leaving the Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Translate! Tenga en cuenta que al solicitar una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores otros. Help and to schedule a preliminary consultation with a fee Waiver ( Superior Court public is. Unlimited Civil case ) APP-014A 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다 the ``! 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오 site will list the address and phone number of your local.! Persona o entidad que dependa de la Corte Superior de Los Ángeles no endosa uso! Forms listed below are available from the Court clerk or check your Court clerk or your...